Listing of Native Hawaiian Plants

<< Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next >>

Cenchrus agrimonioides - View Profile

var. agrimonioides, laysanensis
Hawaiian Name: Kāmanomano, Kūmanomano
Common Name: Agrimony sandbur, Laysan agrimony sandbur, Sandbur

Chamaesyce celastroides - View Profile

var. amplectens, celastroides, hanapepensis, kaenana, laehiensis, lorifolia, stokesii, tomentella
Hawaiian Name: Koko, Kōkōmālei, ʻAkoko, ʻEkoko

Chamaesyce celastroides var. amplectens - View Profile

var. amplectens
Hawaiian Name: Koko, Kōkōmālei, ʻAkoko, ʻEkoko

Chamaesyce celastroides var. celastroides - View Profile

var. celastroides
Hawaiian Name: Koko, Kōkōmālei, ʻAkoko, ʻEkoko

Chamaesyce celastroides var. kaenana - View Profile

var. kaenana
Hawaiian Name: Koko, Kōkōmālei, ʻAkoko, ʻEkoko

Chamaesyce celastroides var. lorifolia - View Profile

var. lorifolia
Hawaiian Name: Koko, Kōkōmālei, ʻAkoko, ʻEkoko

Chamaesyce celastroides var. stokesii - View Profile | View Gallery

var. stokesii
Hawaiian Name: ʻAkoko, ʻEkoko, Koko, Kōkōmālei

Chamaesyce degeneri - View Profile | View Gallery

Hawaiian Name: Koko, Kōkōmālei, ʻAkoko, ʻEkoko
Common Name: Beach sandmat

Chamaesyce skottsbergii - View Profile

var. skottsbergii, vacciniodes
Hawaiian Name: Koko, Kōkōmālei, ʻAkoko, ʻEkoko
Common Name: Coast sandmat, Ewa Plains akoko

Chamaesyce skottsbergii var. skottsbergii - View Profile

var. skottsbergii
Hawaiian Name: Koko, Kōkōmālei, ʻAkoko, ʻEkoko
Common Name: Coast sandmat, Ewa Plains akoko

<< Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next >>